Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, ресторантьорска дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.
Вижте кратката анотация на продукта и ценовия калкулатор. Свалете си демонстрационна версия.Актуално

Публикувана е версия 4.3.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Дадена е възможност за ускоряване на справките чрез Ръчно описана процедура.
 • Допълнена е функционалност за генерация на заявка към Униконс за промяна в опциите на лиценза от самия продукт.
 • Направена е промяна в схемата на автентикация на потребителите, така че системата да може да се ползва от домейн потребители.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2015_08_27.pdf (119.56 KB)

Публикувано на 27.08.2015г.

Инструкция и материали за добавяне на функция за печат на платежни нареждания.
Файл: Payment_Order.zip (11.11 KB)

Публикувано на 20.08.2015г.

Публикувана е версия 4.2.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направени са промени в модул Документи по отношение на настройките на документите.
 • Направени са промени в модул Документи по отношение ускоряване на оперативната работа.
 • Има промени в модул Бланки по отношение на зареждане на описание от файл.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2015_07_31.pdf (94.14 KB)

Публикувано на 31.07.2015г.

Публикувана е версия 1.100 на ПП Корона 2.

Корекцията е във връзка с попълване на данни за справка Статистически отчет. При попълване се диференцират данните за лицата с договори по чл. 111 от КТ. В досега попълваните секции, тези лица са изключени. Добавени са нови таблици и в тримесечния и годишния отчет засягащи данните за лицата с договори по чл. 111 от КТ.

Публикувано на 15.07.2015г.

Публикувана е версия 4.1.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Дадена е възможност за зареждане на Множество лицензи в една инстанция на MS SQL SERVER.
 • Има промени в концепцията за Типове счетоводни състояния.
 • Има изменения в модули Бланки, Документи,Човешки ресурси.
 • Премахната е необходимостта от ръчно конфигуриране на MS SQL SERVER.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2015_06_24.pdf (121.16 KB)

Публикувано на 24.06.2015г.

Публикувана е ОТНОВО версия 1.99 на ПП Корона 2 и НОВА версия 1.47 на Модул НОИ.

Добавени са контроли свързани с данни за лица с код за вид осигурен 16 (СИРВ). Контролите засягат стойностите в поле Код за сумирано изчисляване на работното време (13), а именно:

 1. Когато в поле Вид осигурен (12) е попълнен код 16, тогава в двете позиции на поле Код за сумирано изчисляване на работното време (13) се попълва в позиция 1 стойност от 2 до 6, а в позиция 2 стойност от 1 до 6. При нарушен контрол се извежда съобщение “Некоректна стойност в поле Код за сумирано изчисляване на работното време (13)”.
 2. Некоректен запис е когато в поле Вид осигурен (12) е попълнен код 16, полето Код за сумирано изчисляване на работното време (13) е с еднакви (ненулеви) стойности в двете позиции и осигуряването започва през месеца (наличие на стойност в З1). При нарушен контрол се извежда съобщение “Некоректна стойност в поле Вид осигурен (12)”.
 3. За поле Код за сумирано изчисляване на работното време (13) стойността в позиция 1 трябва да е по-голяма или равна на стойността в позиция 2. При нарушен контрол се извежда съобщение “Некоректна стойност в поле Код за сумирано изчисляване на работното време (13)”.

Публикувано на 08.06.2015г.

     Безплатен модул за подготовка на данни към НАП и НОИ - Декларация 1, Декларация 3, Декларация 6, Регистрация на трудови договори, По наредбата за обезщетенията. Версия 1.47.
Файл: NOI2000.zip (3.11 MB)

Публикувано на 08.06.2015г.

Публикувана е версия 4.0.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Реализирани са редица изменения в модул Документи.
 • Дадена е възможност за дефиниране на допълнителни полета към таблица Партиди.
 • Добавена е възможност за визуализация на отделни Филтри по групи, като самостоятелни точки в меню.
 • Добавена е възможност за настройка на схемата за Блокиране на едновременни действия.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2015_05_20.pdf (100.37 KB)

Публикувано на 20.05.2015г.

Публикувана е версия 3.30.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавена е функционалност за симулативна работа на администраторите от името на други оператори и възможност за частично пренасяне на визуални настройки.
 • Включена е схема за заключване на информационни обекти.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2015_04_20.pdf (99.55 KB)

Публикувано на 20.04.2015г.

Синтаксис на извикванията на функционалност чрез бланка.
Файл: Actions.doc (43.5 KB)

Публикувано на 20.04.2015г.

Схема за налагане на уникалност по БУЛСТАТ на контрагенти в избрано множество от групи
Файл: UniBULSTAT.doc (58 KB)

Публикувано на 10.04.2015г.

Публикувана е версия 3.29.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Допълнена е функционалността за трансформация на аналитичните и структурни разпределения по счетоводни сметки.
 • За номенклатура Аналитичности е включена възможност за автоматична номерация (уникална по групи).
 • Направени са корекции в модули Документи, Социално осигуряване и др.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2015_04_02.pdf (81.24 KB)

Публикувано на 02.04.2015г.

Публикувана е версия 1.99 на ПП Корона 2 и версия 1.46 на Модул НОИ.

 • Направени са корекции във визията и печата на Приложение 15 към болнични листове.
 • Отстранен е проблем при попълване на Декларация 1 за 2015г. Проблемът засяга попълване на поле З1 за лица назначени на първо число на месеца.
 • Отстранена е грешка при подготовка на данни за Служебни бележки при прекратяване на трудови правоотношения.

Публикувано на 25.03.2015г.

Публикувана е версия 3.28.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Променено е мястото на съхранение на ЛИЦЕНЗНАТА информация.
 • В модул Документи са направени редица допълнения, вкл. е дадена възможност за настройка за копиране и сторниране на документи.
 • Допълнена е функционалността при ползване на Индивидуални процедури за справки с цел дефиниция на параметри при извикване на справките.
 • Направени са корекции в модули Хонорари и Социално осигуряване във връзка с нормативни изисквания.
 • Предложена е нова схема за организация на архивите на системата.
 • Променена е схемата на отчитане на броя видове документи.
 • Направени са промени в модули Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2015_02_26.pdf (119.64 KB)

Публикувано на 26.02.2015г.

Публикувана е отново версия 1.98 на ПП Корона 2 и НОВА версия 1.45 на Модул НОИ.

Отстранени са неточности в контролите на данните за декларация 1 от 2015г. Коригирана е и бланката на декларация 6.

Публикувано на 25.02.2015г.

Технология за архивиране (автоматично) на пакети на Скиптър(i) чрез схеми, достъпна за версии на Скиптър(i) от 3.28.0.
Файл: Sci_Backup_exe_and_Read_Me_pdf.zip (96.5 KB)

Публикувано на 25.02.2015г.

Публикувана е версия 1.98 на ПП Корона 2.

Коригирана е грешка, свързана с подготовка на данни за Декларация 1 - от 2015г., за лице в болнични (Общо заболяване) без право на обезщетение (недостатъчен стаж).

Публикувано на 12.02.2015г.

Публикувана е версия 1.97 на ПП Корона 2 и версия 1.44 на Модул НОИ.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2015г. и засягат лицата работещи на СИРВ (Сумирано изчисляване на работното време).

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20150129.pdf (57.34 KB)

Публикувано на 29.01.2015г.

Публикувана е версия 3.27.1. Отстранени са дефекти, създадени с версия 3.27.0.
Дефектите се проявяваха при ползване на схемата за локален ъпдейт и при печат на стандартна бланка за фактура.
Молим да ни извините за създаденото неудобството.

Публикувано на 15.01.2015г.

Публикувана е версия 3.27.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Изменения във връзка с нормативни промени за 2015г.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2015_01_14.pdf (83.5 KB)

Публикувано на 14.01.2015г.

Публикувана е версия 1.96 на ПП Корона 2 и версия 1.43 на Модул НОИ.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2015г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20150112.pdf (127.02 KB)

Публикувано на 12.01.2015г.

Публикувана е версия 3.26.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Дадена е възможност за регулиране на участието на нулеви редове при изчисляване на състояния.
 • Добавено е право Видимост за бланките.
 • Разширени са възможностите за манипулация на връзките между счетоводни сметки и структури.
 • При описание на Потребителски структури, допълнителни полета в стандартни номенклатури, допълнителни полета в модули Хонорари и Човешки ресурси, полета в модул ТРЗ, за номенклатурните полета е дадена възможност за определяне на Филтри по групи.
 • Направени са корекции във визията и функционирането на системата за филтриране на счетоводни сметки и аналитични подсметки в модул Справки.
 • Разширени са възможностите за настройки в Модул документи.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.

Файл: SCIPTERI_2014_12_03.pdf (120.2 KB)

Публикувано на 03.12.2014г.

Публикувана е версия 3.25.0. Отстранени са грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_11_06.pdf (53.03 KB)

Публикувано на 06.11.2014г.

Публикувана е версия 3.24.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Разширени са възможностите за описание на Изгледи по документи.
 • Добавени са полета Коментар и Статус към основната таблица на документите, които са достъпни за редакция през огледа на документи.
 • В модул Бланки е допълнена функционалност за ползване на системни параметри. Добавена е и функционалност за Отваряне на форма за изпращанена e-mails.
 • В Администраторски инструменти, към Индивидуални процедури/функции е добавен поделемент За изчислими полета в изгледи. Чрез тях е възможно да се допълнят изгледите с данни свързани с общата система - участия в документи, текущи състояния и др.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_10_30.pdf (105.03 KB)

Публикувано на 30.10.2014г.

Публикувана е версия 3.23.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направени са изменения и допълнения по модули Документи, ТРЗ, Хонорари, Администраторски инструменти
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_09_26.pdf (75.94 KB)

Публикувано на 26.09.2014г.

Публикувана е версия 3.22.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавена е функционалност за манипулиране на Лентите и Страниците с инструменти директно от основния прозорец
 • В модул Документи са разширени възможностите за трасиране работата на документа. Добавено е ново събитие за стоковите компоненти. Разширени са възможностите при описание на въздействия.
 • Дадена е възможност за добавяне към отделните пакети на частно разработени модули - Допълнителна функционалност (Add-In)
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_08_29.pdf (85.22 KB)

Публикувано на 29.08.2014г.

Публикувана е версия 3.21.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавена е функционалност Модели документи. Тя е предназначена за създаване и ползване на макети на документа, съдържащи част от данните, които се повтарят в множество екземпляри.
 • Добавена е функционалност Изтегляне на елементи от интернет. Предназначена е за множествено изтегляне на подготвени елементи (бланки, справки, импорти и т.н.) от интернет страницата на Униконс.
 • Дадена е възможност за активиране на Допълнителна функционалност (Add-In) чрез събитията в документите. Чрез нея се цели да се изпълняват частни поръчки за конкретни клиенти, които не могат да се изпълнят чрез общодостъпните техники за настройки в СКИПТЪР(i).
 • Има изменения и допълнения в настройките на Връзките между сметки и структури и в работата на компоненти от клас Разпр.по структури.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_08_08.pdf (107.21 KB)

Публикувано на 08.08.2014г.

Отново е публикувана версия 1.95 на ПП Корона 2 и НОВА версия 1.42 на Модул НОИ.

Измененията засягат само модул НОИ и се състоят в изчистване на грешка, проявяваща се при копиране на данни от Изпратени данни/Регистрация на договори. Дефектът е бил в това, че кодът по НКПД се е копирал до четвърти знак.

Изтеглете актуална версия Корона 2 1.95 и модул НОИ2000 1.42

Публикувано на 06.08.2014г.

Публикувана е версия 3.20.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Развит е модул Хонорари с възможности за дефиниция на допълнителни полета по договори и хонорари. Дадена е възможност и за генериране на документи чрез XML.
 • В модул Документи е добавена е схема за настройка на компоненти от клас Разпр.по структури, с цел автоматично попълване на данни в дадени връзки. Схемата е реализирана за подпомагане воденето на бюджетно счетоводство и по точно за автоматично разпределение по елемент ТРАНСФЕРИ на база на елемент КАСОВ ОТЧЕТ..
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_07_07.pdf (73.07 KB)

Публикувано на 07.07.2014г.

Примерна индивидуална процедура за контрол по документи при запис. Зарежда се чрез Сервиз/Администраторски инструменти. Предназначена е за контрол по отношение на дублиране на документи. Контролът е САМО по Номер и Контрагент. Не е необходима промяна в съдържанието на процедурата. Чрез нея ще се контролират ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ.
Файл: IP_Control_Dubl_1.zip (810 B)

Публикувано на 24.06.2014г.