Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, ресторантьорска дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.
Вижте кратката анотация на продукта и ценовия калкулатор. Свалете си демонстрационна версия.Актуално

Публикувана е версия 3.28.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Променено е мястото на съхранение на ЛИЦЕНЗНАТА информация.
 • В модул Документи са направени редица допълнения, вкл. е дадена възможност за настройка за копиране и сторниране на документи.
 • Допълнена е функционалността при ползване на Индивидуални процедури за справки с цел дефиниция на параметри при извикване на справките.
 • Направени са корекции в модули Хонорари и Социално осигуряване във връзка с нормативни изисквания.
 • Предложена е нова схема за организация на архивите на системата.
 • Променена е схемата на отчитане на броя видове документи.
 • Направени са промени в модули Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2015_02_26.pdf (119.64 KB)

Публикувано на 26.02.2015г.

Синтаксис на извикванията на функционалност чрез бланка.
Файл: Actions.doc (41 KB)

Публикувано на 26.02.2015г.

Публикувана е отново версия 1.98 на ПП Корона 2 и НОВА версия 1.45 на Модул НОИ.

Отстранени са неточности в контролите на данните за декларация 1 от 2015г. Коригирана е и бланката на декларация 6.

Публикувано на 25.02.2015г.

Технология за архивиране (автоматично) на пакети на Скиптър(i) чрез схеми, достъпна за версии на Скиптър(i) от 3.28.0.
Файл: Sci_Backup_exe_and_Read_Me_pdf.zip (96.5 KB)

Публикувано на 25.02.2015г.

     Безплатен модул за подготовка на данни към НАП и НОИ - Декларация 1, Декларация 3, Декларация 6, Регистрация на трудови договори, По наредбата за обезщетенията. Версия 1.45.
Файл: NOI2000.zip (3.11 MB)

Публикувано на 25.02.2015г.

Публикувана е версия 1.98 на ПП Корона 2.

Коригирана е грешка, свързана с подготовка на данни за Декларация 1 - от 2015г., за лице в болнични (Общо заболяване) без право на обезщетение (недостатъчен стаж).

Публикувано на 12.02.2015г.

Публикувана е версия 1.97 на ПП Корона 2 и версия 1.44 на Модул НОИ.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2015г. и засягат лицата работещи на СИРВ (Сумирано изчисляване на работното време).

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20150129.pdf (57.34 KB)

Публикувано на 29.01.2015г.

Публикувана е версия 3.27.1. Отстранени са дефекти, създадени с версия 3.27.0.
Дефектите се проявяваха при ползване на схемата за локален ъпдейт и при печат на стандартна бланка за фактура.
Молим да ни извините за създаденото неудобството.

Публикувано на 15.01.2015г.

Публикувана е версия 3.27.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Изменения във връзка с нормативни промени за 2015г.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2015_01_14.pdf (83.5 KB)

Публикувано на 14.01.2015г.

Публикувана е версия 1.96 на ПП Корона 2 и версия 1.43 на Модул НОИ.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2015г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20150112.pdf (127.02 KB)

Публикувано на 12.01.2015г.

Публикувана е версия 3.26.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Дадена е възможност за регулиране на участието на нулеви редове при изчисляване на състояния.
 • Добавено е право Видимост за бланките.
 • Разширени са възможностите за манипулация на връзките между счетоводни сметки и структури.
 • При описание на Потребителски структури, допълнителни полета в стандартни номенклатури, допълнителни полета в модули Хонорари и Човешки ресурси, полета в модул ТРЗ, за номенклатурните полета е дадена възможност за определяне на Филтри по групи.
 • Направени са корекции във визията и функционирането на системата за филтриране на счетоводни сметки и аналитични подсметки в модул Справки.
 • Разширени са възможностите за настройки в Модул документи.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.

Файл: SCIPTERI_2014_12_03.pdf (120.2 KB)

Публикувано на 03.12.2014г.

Публикувана е версия 3.25.0. Отстранени са грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_11_06.pdf (53.03 KB)

Публикувано на 06.11.2014г.

Публикувана е версия 3.24.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Разширени са възможностите за описание на Изгледи по документи.
 • Добавени са полета Коментар и Статус към основната таблица на документите, които са достъпни за редакция през огледа на документи.
 • В модул Бланки е допълнена функционалност за ползване на системни параметри. Добавена е и функционалност за Отваряне на форма за изпращанена e-mails.
 • В Администраторски инструменти, към Индивидуални процедури/функции е добавен поделемент За изчислими полета в изгледи. Чрез тях е възможно да се допълнят изгледите с данни свързани с общата система - участия в документи, текущи състояния и др.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_10_30.pdf (105.03 KB)

Публикувано на 30.10.2014г.

Публикувана е версия 3.23.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направени са изменения и допълнения по модули Документи, ТРЗ, Хонорари, Администраторски инструменти
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_09_26.pdf (75.94 KB)

Публикувано на 26.09.2014г.

Публикувана е версия 3.22.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавена е функционалност за манипулиране на Лентите и Страниците с инструменти директно от основния прозорец
 • В модул Документи са разширени възможностите за трасиране работата на документа. Добавено е ново събитие за стоковите компоненти. Разширени са възможностите при описание на въздействия.
 • Дадена е възможност за добавяне към отделните пакети на частно разработени модули - Допълнителна функционалност (Add-In)
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_08_29.pdf (85.22 KB)

Публикувано на 29.08.2014г.

Публикувана е версия 3.21.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавена е функционалност Модели документи. Тя е предназначена за създаване и ползване на макети на документа, съдържащи част от данните, които се повтарят в множество екземпляри.
 • Добавена е функционалност Изтегляне на елементи от интернет. Предназначена е за множествено изтегляне на подготвени елементи (бланки, справки, импорти и т.н.) от интернет страницата на Униконс.
 • Дадена е възможност за активиране на Допълнителна функционалност (Add-In) чрез събитията в документите. Чрез нея се цели да се изпълняват частни поръчки за конкретни клиенти, които не могат да се изпълнят чрез общодостъпните техники за настройки в СКИПТЪР(i).
 • Има изменения и допълнения в настройките на Връзките между сметки и структури и в работата на компоненти от клас Разпр.по структури.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_08_08.pdf (107.21 KB)

Публикувано на 08.08.2014г.

Отново е публикувана версия 1.95 на ПП Корона 2 и НОВА версия 1.42 на Модул НОИ.

Измененията засягат само модул НОИ и се състоят в изчистване на грешка, проявяваща се при копиране на данни от Изпратени данни/Регистрация на договори. Дефектът е бил в това, че кодът по НКПД се е копирал до четвърти знак.

Изтеглете актуална версия Корона 2 1.95 и модул НОИ2000 1.42

Публикувано на 06.08.2014г.

Публикувана е версия 3.20.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Развит е модул Хонорари с възможности за дефиниция на допълнителни полета по договори и хонорари. Дадена е възможност и за генериране на документи чрез XML.
 • В модул Документи е добавена е схема за настройка на компоненти от клас Разпр.по структури, с цел автоматично попълване на данни в дадени връзки. Схемата е реализирана за подпомагане воденето на бюджетно счетоводство и по точно за автоматично разпределение по елемент ТРАНСФЕРИ на база на елемент КАСОВ ОТЧЕТ..
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_07_07.pdf (73.07 KB)

Публикувано на 07.07.2014г.

Примерна индивидуална процедура за контрол по документи при запис. Зарежда се чрез Сервиз/Администраторски инструменти. Предназначена е за контрол по отношение на дублиране на документи. Контролът е САМО по Номер и Контрагент. Не е необходима промяна в съдържанието на процедурата. Чрез нея ще се контролират ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ.
Файл: IP_Control_Dubl_1.zip (810 B)

Публикувано на 24.06.2014г.

Публикувана е версия 3.19.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Промяна в управление на правата на системата
 • Корекции по модул Документи.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_06_17.pdf (68.33 KB)

Публикувано на 17.06.2014г.

Публикувана е версия 3.18.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Дадена е възможност за индивидуално активиране на XML въздействие за компоненти от клас Разпр.по структури.
 • Увеличени са дължините на полетата Наименование и Наименование 2 на номенклатура Сметкоплан.
 • Дадена е възможност за настройка на Групово съхранение на параметри (основно периоди) на множество справки.
 • Добавена е възможност за Описание на бланки към Огледите на документите.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_06_02.pdf (78.72 KB)

Публикувано на 02.06.2014г.

Примерна индивидуална процедура за контрол по документи при запис. Зарежда се чрез Сервиз/Администраторски инструменти. Предназначена е за контрол по отношение на дублиране на документи. Контролът е по Дата, Номер и Контрагент. Преди да бъдат заредени, процедурите трябва да бъдат редактирани спрямо конкретните изисквания. Настройва се ИД Вид документ и ИД компонент от клас Контрагент.
Файл: IP_Control_Dubl.zip (894 B)

Публикувано на 19.05.2014г.

Публикувана е версия 3.17.0.

Измененията основно засягат Зареждане на данни от Скиптър.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_05_08.pdf (81.52 KB)

Публикувано на 08.05.2014г.

Публикувана версия 1.78 на ПП Скиптър.
Отстранена е грешка при автоматично осчетоводяване на документи, които съдържат типове сделки с код над 40 и новите видове документи (11,12,13,91,...,94,99).

Изтеглете актуална версия Скиптър 1.78 update (4.16 MB)

Публикувано на 07.05.2014г.

Технология за архивиране (автоматично) на пакет на Скиптър(i)
Файл: Archive_With_BAT_File.pdf (81.49 KB)

Публикувано на 07.05.2014г.

Публикувана версия 1.77 на ПП Скиптър.
Направени са промени при автоматично осчетоводяване на документи. Подтиснат е контрола за наличие на редове в контировката.
От версия 1.76 се даде възможност за запис на документи без наличие на редове в контировката. При ръчно въвеждане се активира превантивен контрол, но при автоматично осчетоводяване този контрол бе останал строг и създаваше неудобство при множествено осчетоводяване на документи.

Публикувано на 30.04.2014г.

Публикувана е версия 3.16.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Дадена е възможност за индивидуално ПРИКЛЮЧВАНЕ (ограничаване на редакции до дата) на счетоводни сметки.
 • Добавени са настройки по номерациите в документите с цел ползване на типове номерации с Месечна и Годишна инициализация.
 • Добавена е функционалност в помощ на настройчика за ТРАСИРАНЕ работата на документите
 • Добавен е Допълнителен филтър в оглед на документ, с цел извадки по условия върху номенклатури (в частност сметкоплан) и стойности в контировките
 • Общи и нормативни изменения в модули Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Добавена е функционалност при генерацията и локализацията на данни в номенклатурите чрез XML за директен импорт и за локализация на групите в йерархията чрез пълно наименование.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_04_10.pdf (151.18 KB)

Публикувано на 10.04.2014г.

Публикувана версия 1.95 на ПП Корона 2 и версия 1.41 на Модул НОИ.

Измененията са следните:

 • За данни свързани с наредбата за обезщетенията, са направени корекции в текстове на Придружителното писмо и Опис на документите. Добавени са и 2 нови кода за приложени документа - 20 - Копие от съдебното решение за осиновяване - за самоосигуряващо се лице и 21 - Копие от акта за предаване на детето за осиновяване - за самоосигуряващо се лице.
 • Коригирани са грешки при печат на протокол за Декларация 6, ако месец е 13 (самоосигуряващи се).
 • Във връзка с ДВ, бр. 30 от 01.04.2014 г., в който е публикувано изменение в НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА е коригирана стандартната номенклатура Основания на договора. Основанието „02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ“ се заменя с „02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или по чл. 68, ал. 6 КТ“. Добавя се ново основание за сключване на ТД - „16 - трудов договор по чл. 233б КТ“.

Публикувано на 07.04.2014г.

Публикувана е версия 1.94 на ПП Корона 2.

Игнорирано е въздействието на личните осигурителни вноски и данъка върху социалните разходи при изчисляване на полето Нетно възнаграждение.

Публикувано на 20.03.2014г.

Дадена е възможност за БЕЗПЛАТНО включване на модули в лицензи.

Целта е потребителите да имат възможност да се запознаят с тях при ограничен режим на работа без да заплащат за това.
Друга цел която се постига с това е предоставяне на готови модели за работа, които към настоящия момент се ползват частично. Например модел, който включва елементи от модул Счетоводство и Материални, левови и валутни ресурси да може да се предостави за ползване без модул Материални, левови и валутни ресурси, но без да се игнорират направените в модела настройки.

На практика, за повечето модули е добавена възможност да се посочат минимални количествени опции, които не формират цена. Стойностите на безплатните опции са:

 • Модул - "Счетоводство" - Брой счетоводни документи годишно - 50
 • Модул - "Материални, левови и валутни ресурси" - Брой ресурсни документи годишно - 50
 • Модул - "Процеси" - Брой етапи годишно - 50
 • Модул - "Сервитьор" - Брой сметки годишно - 50
 • Модул - "Хонорари" - Брой хонорари годишно - 60
 • Модул - "Човешки ресурси" - Брой едновременно активни договори - 5

Публикувано на 17.03.2014г.