Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати, управление на автомобилен парк.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.
Вижте кратката анотация на продукта и ценовия калкулатор. Свалете си демонстрационна версия.Актуално


Публикувани са актуални данни за 2019 година по отношение на:

 • Работни и почивни дни
 • МОД
 • МРЗ
 • Проценти по дейности за ТЗПБ
 • Параметри по осигуряването
Достъпни са за ползвателите на версия 4.36.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 08.01.2019г.

Публикувана е версия 1.118 на ПП Корона 2.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2019г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20190107.pdf (72.93 KB)

Публикувано на 07.01.2019г.

Публикувана е версия 4.38.0. Основни пунктове в измененията са:

 • В модул Бланки е добавена възможност за описание на множество Текстови шаблони.
 • В модул Документи е добавен нов тип Инициализация на Номер - При запис след контрол.
 • В модули Човешки ресурси и ТРЗ е добавена е възможност за зареждане на данни от файл за изплатени ведомости.Функцията може да се ползва за миграция на данни от друг софтуер. Дадена е възможност да се изключи попълване на потребителски полета в разликови ведомости. Коригирана е схемата за изчисляване на Базовите полета От предни месеци и За следващи месеци в разликови ведомости - не се попълват.
 • Добавена е възможност за изпълнение на отделни процедури на системата в Тих режим.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_12_14.pdf (130.61 KB)

Публикувано на 14.12.2018г.

Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че от 01.01.2019 г. ще бъдат коригирани цените на услугите извършвани от нашата фирма. Цената на час за Инсталация, Обучение, Настройки, Консултации, Отдалечено обслужване и др. ще бъде 60.00 лв. с включен ДДС.

Публикувано на 21.11.2018г.

Инструкции за зареждане на данни от Корона 2 в СКИПТЪР(i)
Файл: ImportKorona2.pdf (122.52 KB)

Публикувано на 30.10.2018г.

Публикувана е версия 4.37.0. Основни пунктове в измененията са:

 • В модул Бланки е добавена схема за поддържане на Макети за Бланки.
 • Има малки промени в модули Справки и Документи.
 • В модул Дълготрайни активи са направени корекции във връзка с функциониране на системата при включена отметка в настройката на модула Изчисляване на счетоводните амортизации на основата на балансовата стойност от последната преоценка.
 • Направени са корекции и допълнения в модули Човешки ресурси и ТРЗ, както и в процедурите по Зареждане на данни от Корона 2.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_10_30.pdf (150.81 KB)

Публикувано на 30.10.2018г.

Публикувана е версия 4.36.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направени са редица промени в работата на модул Документи с цел ускоряване работата по отношение на завеждане и редакция на документи.
 • Допълнения и изменения в модул Дълготрайни активи по отношение на нов вид документ (Трансформация), нови видове справки (По номенклатури(вариант 2) и Трансфери между номенклатури), добавяне на схема за определяне на ниво на НЕЗНАЧИТЕЛНА ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_08_28.pdf (116.43 KB)

Публикувано на 28.08.2018г.

Публикувана е версия 4.35.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Промени в модул Електронни парични обезщетения във връзка с промени в НПОПДОО, в сила от 01.07.2018 г.
 • Допълнения и изменения в модул Документи.
 • Включена е функция Анонимизиране на данни от пакета. Предназначена е за НЕОБРАТИМО заличаване на данни в определени номенклатури и по вписани хронологии на промени с цел предоставяне на пакета на разработчика на системата, без да се предоставят конфиденциални данни и лични данни на физически лица.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_07_17.pdf (82.77 KB)

Публикувано на 17.07.2018г.

Публикувана е версия 1.117 на ПП Корона 2.

Във връзка с промени в НПОПДОО, в сила от 01.07.2018 г. е променен модул Електронни парични обезщетения за да отговаря на новата спецификация за подаване на данни. Основно промените засягат:

 • В приложение 9 са добавени разбити подпериоди за които не се изплаща обезщетение;
 • В приложение 10, са добавени Работни дни или работни часове през периода на отпуска по чл. 50, ал. 6 или чл. 53в, ал. 2 от КСО с право на парично обезщетение.
 • Други промени, които са специфицирани в сайта на НОИ.

Публикувано на 16.07.2018г.

Публикувана е версия 4.34.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Допълнения и изменения в настройки и функциониране на модул Документи.
 • В модули ЧР и ТРЗ са добавени нови Основания за договори. Включена e схема за определяне на Работни дни по чл. 114 и 114а от КТ.
 • Общи промени в модул Справки. Добавяне на поле поле F3151, което съдържа Сума ТСПО от ведомостта в справка от вид Статистически отчет.
 • В прозорец Пакети са добавени функции за Копиране на пакет и Зачистване на данни от пакета.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_06_12.pdf (130.14 KB)

Публикувано на 12.06.2018г.

Актуални към 01.01.2018 МОД и НКПД за Корона 2.
Файл: MOD_NKPD2018.zip (76.93 KB)

Публикувано на 05.06.2018г.

Публикувана е версия 4.33.0.
Отстранен е проблем, свързан с ъпдейт до версия 4.32.0 за MS SQL SERVER с версия преди 2012.

Публикувано на 02.05.2018г.

Публикувана е версия 4.32.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавени са нови настройки в модул Документи. Добавена е нова схема на преглед на компонентите при настройка на документ.
 • В модул ТРЗ е добавена функционалност за специализирана обработка на ведомостта при наличие на повече от 5 периода на прекъсване на осигуряването.
 • При работа с компонент от клас Пътен лист е дадена възможност за редакция на поле Краен км..
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_04_30.pdf (91.03 KB)

Публикувано на 30.04.2018г.

Публикувана е версия 4.31.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавени са нови настройки в модул Документи.
 • В модул Дълготрайни активи е добавена настройка Строг контрол за участие на активи в последващи документи, чрез която да се регулира нивото на контрол при добавяне, редакция и изтриване на документи.
 • В Администраторски инструменти, към Индивидуални процедури/функции е добавен нов елемент За селекция на екземпляри документи за оглед.
 • Предложена е нова схема за актуализация на СКИПТЪР(i) на клиентските станции.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_03_30.pdf (159.85 KB)

Публикувано на 30.03.2018г.

Публикувана е версия 4.30.1.

Отстранена е грешка свързана с подготовка на данни за бланки от оглед на документи. Данните за списъчните компоненти са се попълвали само за последния селектиран документ. Грешката е възникнала във версия 4.30.0.
Отстранена е грешка, свързана с инициализация на компонент от клас Структура на база връзка с документ.
Отстранена е грешка, свързана със зареждане на бланка от файл с асоциация. Грешката е възникнала във версия 4.30.0.

Публикувано на 01.03.2018г.

Публикувана е версия 4.30.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавени са съществени функционалности в модул Документи.
 • Промени в модул Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_02_27.pdf (136.48 KB)

Публикувано на 27.02.2018г.

Публикувана е версия 4.29.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Корекции по модули Документи, Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_01_26.pdf (123.96 KB)

Публикувано на 26.01.2018г.

Публикувана е версия 1.116 на ПП Корона 2 във връзка с отстранен проблем при печат на БПН за самоосигуряващи се лица през 2018г.

Публикувано на 12.01.2018г.

Повторно е публикувана е версия 1.115 на ПП Корона 2 във връзка с проблем при изтеглянето на код за актуализация.

Публикувано на 09.01.2018г.

Публикувана е версия 1.115 на ПП Корона 2.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2018г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20180108.pdf (72.87 KB)

Публикувано на 08.01.2018г.

Публикувани са актуални данни за 2018 година по отношение на Работни и почивни дни, МОД, МРЗ, Проценти по дейности за ТЗПБ, Параметри по осигуряването. Достъпни са за ползвателите на версия 4.28.0, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 04.01.2018г.

Публикувана е версия 4.28.0. Отстранен е проблем свързан с работата на компоненти Списък стоки и Стоки по позиции, при наличие на списъци за избор. Проблемът е възникнал във версия 4.27.0.

Публикувано на 13.12.2017г.

Публикувана е версия 4.27.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Корекциите са във връзка с прилагането на на чл. 49, ал. 4, т. 8 от ЗДДФЛ.
 • Включена е схема за определяне на валидност на елементи в номенклатура Стоки и услуги.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_12_12.pdf (118.35 KB)

Публикувано на 12.12.2017г.

Синтаксис на извикванията на функционалност чрез бланка.
Файл: Actions.doc (49 KB)

Публикувано на 12.12.2017г.

Публикувана е версия 1.114 на ПП Корона 2.

Корекциите са във връзка с прилагането на на чл. 49, ал. 4, т. 8 от ЗДДФЛ.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20171207.pdf (71.32 KB)

Публикувано на 07.12.2017г.

Публикувана е версия 4.26.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавена е схема за попълване на елемент от компонент от клас Контрагент в аналитични разпределения. Добавени са и други техники с цел инициализация на данни в разпределение по структури, свързани с Дата и Номер на фактура и Контрагент.
 • Има промени в модули Човешки ресурси, Администраторски инструменти.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_11_10.pdf (89.64 KB)

Публикувано на 10.11.2017г.

Публикувани са версия 1.113 на ПП Корона 2 и версия 1.52 на Модул НОИ.

Отстранени са следните проблеми:

 • В Корона 2, при масова операция за генерация на допълнителни споразумения не се е пренасяла стойността на поле До дата
 • В модул НОИ2000, Изпратени данни. Регистрация на договори (Уведомления по чл. 62), при копиране на данни в текущи не се е пренасяла стойността на поле ЕКАТЕ

Публикувано на 26.10.2017г.

Прикрепеният файл съдържа роля, която:

 • Забранява достъпа до всички основни точки от менюто (с изключение на точка Помощ).
 • Разрешава достъпа до точките Пакети, Настройки на ленти и страници с инструменти, Промяна на парола, Архив на активния пакет от меню Сервиз.
 • Забранява правата Видимост и Редакция за всички основни възли от йерархичните номенклатури.
 • Забранява достъпа до Потребителски номенклатури и Потребителски структури
 • Забранява всички права до основния възел на Видове документи
 • Забранява всички права до основния възел на Справки
Ролята може да бъде заредена в прозорец Сервиз/Сигурност, Функционален панел Роли.
При присвояване на тази роля на определен оператор се ограничават първоначално правата до всички основни елементи. С последващо присвояване на конкретни разрешителни роли ще се даде достъп до желаната функционалност и/или данни.
Файл: Role all forbidden.zip (621 B)

Публикувано на 24.10.2017г.

Публикувана е версия 4.25.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направени са корекции в модули Справки и Бланки, така че да се синхронизират възможностите за отпечатване на бланки от Ведомости и от Справки по ведомости.
 • Дадена е възможност за настройки на Контрола в модул ДДС.
 • Има промени в модули Човешки ресурси, ТРЗ, Документи.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_10_09.pdf (132.72 KB)

Публикувано на 09.10.2017г.

Публикувана е версия 4.24.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавен е нов клас компоненти - Структура. Направени са и други изменения в модул Документи
 • Добавена е функционалност за регламентиране на права до елементите на номенклатура Типове състояние.
 • Коригиран е модул ДДС във връзка с отчитане на Субсидии, невключени в данъчната основа при изчисляване на коефициента по чл. 73 от ЗДДС.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_08_16.pdf (92.72 KB)

Публикувано на 16.08.2017г.