Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, ресторантьорска дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.
Вижте кратката анотация на продукта и ценовия калкулатор. Свалете си демонстрационна версия.Актуално

Публикувана е версия 4.22.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направена са корекции в модула за подготовка на Приложения 9, 10, 11 във връзка с промени в НПОПДОО, в сила от 01.06.2017 г.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_06_15.pdf (89.73 KB)

Публикувано на 15.06.2017г.

Отново са публикувани версия 1.112 на ПП Корона 2 и версия 1.51 на Модул НОИ.

Във връзка с промени в НПОПДОО, в сила от 01.06.2017 г.. са направени корекции в модула за подготовка на Приложения 9, 10, 11. Добавени са необходимите полета според спецификацията публикувана в страницата на НОИ. Направени са корекции в номенклатурите, свързани с приложения 9, 10, 11. Коригирана е схемата за подготовка на файлове за изпращане към НОИ. Повече информация относно нормативните изменения вижте в страницата на НОИ.

Публикувано на 15.06.2017г.

Публикувана е версия 4.21.1.

Промяната засяга само клиенти, които не са минали успешно към версия 4.21.0.

Отстранен е проблем, свързан с прегенерацията на влиянията към документите. При наличие на некоректно описани влияния версия 4.21.0 прекъсва актуализацията. В текущата версия, след обновяването се извежда списък с некоректно описани влияния.

Публикувано на 25.05.2017г.

Публикувана е версия 4.21.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направена е промяната във връзка с публикуваното в ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 изм. в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
 • В модул ТРЗ, при описание на формули и контроли за Изчислителни модели са добавени два нови елемента Полета от разликови ведомости и Категории полета от разликови ведомости.
 • В модул Човешки ресурси, към документите, свързани с Подразделения е добавено поле Група за статистически отчет.
 • Промени в модул Документи.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_05_23.pdf (126.16 KB)

Публикувано на 23.05.2017г.

Публикувана версия 1.83 на ПП Скиптър.
Отстранена е грешка, свързана с пропуск в ограниченията за редакция и изтриване на документи в приключен период.

Публикувано на 03.05.2017г.

Публикувана е версия 1.112 на ПП Корона 2.

Промяната е във връзка с публикуваното в ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 изм. в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. По конкретно е свързана с изменение в чл. 32 ал. 5:
(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) При определяне на месечното нетно възнаграждение се вземат предвид и средствата, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи, както и определените върху тях със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и дължимият данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

До настоящата версия, нетното възнаграждение не включваше в себе си сумите за социални разходи. С настоящата промяна, за периоди преди 01.01.2017 година, се запазва старата схема за изчисление, а за ведомости от 2017 г. в нетно възнаграждение се добавят и сумите за социални разходи.

Публикувано на 21.04.2017г.

Публикувана е версия 4.20.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_04_07.pdf (61.31 KB)

Публикувано на 07.04.2017г.

Публикувана е версия 1.111 на ПП Корона 2.

Отстранена е грешка, свързана с визуализацията и печата на стойностите на полетата Основание на договорa, Работно време и Вид договор в прозорец Договори.

Публикувано на 07.04.2017г.

Публикувана е версия 4.19.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Изменения във връзка Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда - ДВ, бр. 23, от 17. 03. 2017 г. и Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС - ДВ, бр. 24 от 21.03.2017 г.
 • Отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_03_31.pdf (76.71 KB)

Публикувано на 31.03.2017г.

Публикувана версия 1.82 на ПП Скиптър.
Във връзка с публикувания Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС - ДВ, бр. 24 от 21.03.2017 г. са направени следните промени:

 • Във фиксирана номенклатура Код и вид документ е добавен ред с код 95 и наименование Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС.
 • Във фиксирана номенклатура Тип сделка е добавен ред с код 95 и наименование Безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки.
 • Допълнени са процедурите за попълване и контрол на дневниците за продажби във връзка с новодобавените елементи в горните номенклатури.

Публикувано на 31.03.2017г.

Публикувана е версия 1.110 на ПП Корона 2 и версия 1.51 на Модул НОИ..

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда - ДВ, бр. 23, от 17. 03. 2017 г. влизаща в сила от 01.04.2017г. са направени следните промени:

 • За номенклатура Населени места е добавено и поле ЕКАТТЕ.
 • Добавено е поле Населено място в договорите. Полето е свързано към едноименната номенклатура.
 • При добавяне на нови договори за лица, за които до момента не са били заведени такива, за инициализация се ползва Населеното място от Данни за осигурителя.
 • При Масово генериране на ДС е дадена възможност за инициализация на Населено място от Данни за осигурителя.
 • За Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ е добавено поле ЕКАТТЕ (Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици). Полето се попълва на база на поле Населено място в договора. Полетата Икономическа дейност и Номер на договора не се попълват и не се вписват във файловете за подаване към НАП.

Публикувано на 31.03.2017г.

Публикувана е версия 4.18.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Има промени в модули Документи, ТРЗ, Човешки ресурси, Хонорари.
 • Отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_03_21.pdf (107.88 KB)

Публикувано на 21.03.2017г.

Публикувана е версия 4.17.1.
Отстранена е грешка, свързана със селекцията на аналитични подсметки в счетоводни справки. Грешката е възникнала в предходната (4.17.0) версия.

Публикувано на 06.03.2017г.

Публикувана е версия 4.17.0. Основни пунктове в измененията са:

 • В модул Човешки ресурси е добавен Функционален панел Начисления по компенс. Отпуски.
 • Има промени в модули Документи, Справки, Бланки.
 • Дадена е възможност за определяне на изгледи по документи според мястото на ползване.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_03_02.pdf (124.11 KB)

Публикувано на 02.03.2017г.

Публикувана е версия 1.109 на ПП Корона 2

Промените са свързани с отстраняване на грешки при подготовка на данни за Декларация 1. Грешките са се проявявали при подготовка на данни за лица с код за вид осигурен 16 (СИРВ) и за лица без дни в осигуряване, за които се изпращат данни само за здравно осигуряване.

Публикувано на 21.02.2017г.

Публикувана е версия 4.16.0. Промените са свързани основно с измененията Наредба H-8 в сила от 1.1.2017 и новия формат на данните в Декларация 1.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_01_27.pdf (78.57 KB)

Публикувано на 27.01.2017г.

Публикувана е версия 1.108 на ПП Корона 2 и версия 1.50 на Модул НОИ..

Промените са свързани с измененията Наредба H-8 в сила от 1.1.2017 и новия формат на данните в Декларация 1.

 • При прекратяване на договорите е добавено номенклатурно поле с име Код за прекр. на осиг.
 • Променени са стандартните формули за изчисление на полетата Основа ДОО социални разходи, % Осигурено лице за ДОО в/у социални, % Осигурител за ДОО в/у социални. Промяната се състои в това, че за ведомости от 2017 година и следващи се нулират.
 • Променена е и стандартната формула за поле Основа ДОО брутно възнаграждение. От 2017 в полето се натрупват и онези суми, които досега са натрупвани в Основа ДОО социални разходи.
 • Коригирани са процедурите по попълване на Декларация 1, във връзка с промяна на структурата.
 • В модул НОИ2000 са направени необходимите промени по контрол на данните, запис на файл, зареждане от файл.

Публикувано на 27.01.2017г.

Публикувана е версия 4.15.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направени са промени в модули Човешки ресурси и ТРЗ във връзка с нормативни промени. Има промени и във връзка с годишно преизчисляване и справки за доходи.
 • Има промени в модули Документи и Автопарк.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_01_16.pdf (89.38 KB)

Публикувано на 16.01.2017г.

Публикувани са актуални данни за 2017 година по отношение на Работни и почивни дни, МОД, МРЗ, Проценти по дейности за ТЗПБ, Параметри по осигуряването. Достъпни са за ползвателите на версия 4.14.0, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 11.01.2017г.

Отново е публикувана е версия 1.107 на ПП Корона 2.

В предходната публикация са били предложени некоректни таблици за Работни и Почивни и Дни 2017. Не е е необходимо да се изтегля отново ъпдейта на продукта. Достатъчно е да се изтегли тук прикрепеният файл и с него да се процедира по дадената в предходната публикация инструкция.

Файл: РаботниПочивниДни2017.zip ( B)

Публикувано на 09.01.2017г.

Публикувана е версия 1.107 на ПП Корона 2.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2017г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20170109.pdf (71.86 KB)

Публикувано на 09.01.2017г.

Публикувана е версия 4.14.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Във връзка с преместване на сайта на Униконс на нова платформа е отстранен проблем във функционалността Проверка за нов лиценз от сайта на Униконс. За ползвателите на по-стари версии тази функционалност не е достъпна и зареждането на нов лиценз ще е възможно само чрез Локален източник. За целта Униконс поема ангажимент да изпраща при поискване такива лицензи.
 • Има минимални промени в модули Човешки ресурси.
 • Направени са промени в помощния файл.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_11_25.pdf (88.46 KB)

Публикувано на 25.11.2016г.

Публикувана версия 1.81 на ПП Скиптър.
Във връзка с миграцията на сайта на Униконс на нова платформа е направена корекция за получаване на Парола от интернет при задействана защитa.

Публикувано на 25.11.2016г.

Предстои миграция на сайта на Униконс на нова платформа.
В тази връзка е възможно да има затруднения в достъпването му на 23.11.2016 в периода от 13:00 до 17:00 часа.

Публикувано на 22.11.2016г.

Във връзка с отчитане на амортизации на ДА в бюджетни организации от началото на 2017 година, предлагаме инструментариум за зареждане на ДА в СКИПТЪР(i). Прикрепеният файл съдържа необходимите материали и инструкция за използване.
Файл: Instr.zip (92.02 KB)

Публикувано на 10.11.2016г.

Публикувана е версия 4.13.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Има промени в модули Сметкоплан, Документи, Справки, Човешки ресурси.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_10_21.pdf (104.25 KB)

Публикувано на 21.10.2016г.

Публикувана е версия 4.12.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Промени в модули Автопарк и Документи.
 • Допълнен е помощния файл с теми отнасящи се до прозорец Състояния, Потребителски справки и друг.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_08_19.pdf (113.12 KB)

Публикувано на 19.08.2016г.

Отново са публикувани версия 1.106 на ПП Корона 2 и версия 1.49 на Модул НОИ.

Корекциите се отнасят само до модула за подготовка на данни по НПОПДОО (за болнични и декларации). Корекцията се налага поради завишени контроли от страна на приемащия софтуер на НОИ, които са включени от 01.08.2016г.

Публикувано на 19.08.2016г.

Униконс обявява, че спира поддръжката на продукта.
На клиенти, чийто продукт е в абонаментна поддръжка, се предлага замяна с ПП СКИПТЪР(i).
Замяната се извършва при спазване на правилата за доплащане на разликата в цената и запазване срока на абонамент.

Публикувано на 19.07.2016г.

Униконс обявява, че спира поддръжката на продукта.
На клиенти, чийто продукт е в абонаментна поддръжка, се предлага замяна с модул Автопарк на ПП СКИПТЪР(i).
Замяната се извършва при спазване на правилата за доплащане на разликата в цената и запазване срока на абонамент.

Публикувано на 19.07.2016г.