Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, ресторантьорска дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.
Вижте кратката анотация на продукта и ценовия калкулатор. Свалете си демонстрационна версия.Актуално

Инструкция и материали за добавяне на функция за печат на ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ, Платежни нареждания от/към Бюджета, Бюджетни Платежни нареждания СЕБРА.
Файл: Payment_Order.zip (196.22 KB)

Публикувано на 12.05.2016г.

Публикувана е версия 1.106 на ПП Корона 2.

Отстранен е пропуск, свързан с непопълване на данни в приложение 10 по наредбата за обезщетенията. При първоначално активиране и при последващо синхронизиране не са се попълвали входящ номер и дата на представяне в приложението на база на данните в болничния лист. Двете полета е трябвало повторно, ръчно да се попълнят в самото приложение.

Публикувано на 11.05.2016г.

Публикувана е версия 4.9.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Към продукта е добавен модул Автопарк.
 • Направени са изменения в проследяването на Хронологията на промените.
 • Има корекции в модули Документи, ТРЗ, Справки.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_04_26.pdf (118.96 KB)

Публикувано на 26.04.2016г.

Отново са публикувани версия 1.105 на ПП Корона 2 и версия 1.49 на Модул НОИ.

Корекциите се отнасят само до модула за подготовка на данни по НПОПДОО (за болнични и декларации). Корекцията се налага поради завишени контроли от страна на приемащия софтуер на НОИ.

Публикувано на 19.04.2016г.

Публикувана версия 1.80 на ПП Скиптър.
Направени са промени с цел ускоряване действието на бутон Добави всички в прозорец за разпределение по структури.

Публикувано на 23.03.2016г.

Публикувана е версия 4.8.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавена е функционалност за регистрация на положения извънреден труд.
 • Дадена е възможност за променливо (на база на операторско решение) изпълнение на изчислителни процедури в модул ТРЗ.
 • Направена е промяна във функционалността и правата на йерархичните данни
 • Дадена е възможност за достъп до детайлна информация за документите породили вписванията в дневниците за покупки и продажби.
 • Включено е асоцииране на елементи и обекти при зареждане на бланки. Промяната е в общия прозорец за бланки към номенклатури.
 • Променен е начинът на избор на полета и параметри в модул бланки.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_03_21.pdf (102.87 KB)

Публикувано на 21.03.2016г.

Публикувана е версия 4.7.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Изменения и допълнения във връзка с изменения на ПП на ЗДДС (ДВ бр. 8, 29.1.2016 г.)
 • Изменения и допълнения по модули Документи Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_02_17.pdf (116.68 KB)

Публикувано на 17.02.2016г.

Синтаксис на извикванията на функционалност чрез бланка.
Файл: Actions.doc (47 KB)

Публикувано на 17.02.2016г.

Публикувана е версия 1.63 на ПП Х-МЕНИДЖЪР.

Направени са промени във връзка с изменения на ПП на ЗДДС.
Промените са аналогични на тези в ПП Скиптър. Вижте описанието в прикрепения файл към ПП Скиптър.

Публикувано на 16.02.2016г.

Публикувана версия 1.79 на ПП Скиптър.
Направени са промени във връзка с изменения на ПП на ЗДДС.
Вижте описанието в прикрепения файл.
Файл: S20160216.pdf (71.8 KB)

Публикувано на 16.02.2016г.

Публикувана е версия 4.6.1. Основни пунктове в измененията са:
Отстранен е проблем свързан с автоматичната актуализация на продукта от интернет.

Публикувано на 03.02.2016г.

Публикувана е версия 4.6.0. Основни пунктове в измененията са:
Корекциите са във връзка с новата НПОПДОО, с промените в НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. и други допълнения и отстранени неточности и грешки.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_02_03.pdf (73.91 KB)

Публикувано на 03.02.2016г.

Публикувана е версия 1.105 на ПП Корона 2 и версия 1.49 на Модул НОИ.

Отстранен е проблем при попълване на Декларация 6.

Публикувано на 03.02.2016г.

Публикувана е версия 1.104 на ПП Корона 2 и версия 1.49 на Модул НОИ.

Корекциите са във връзка с новата НПОПДОО и с промените в НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20160203.pdf (65.59 KB)

Публикувано на 03.02.2016г.

Публикувана е версия 1.103 на ПП Корона 2 и версия 1.48 на Модул НОИ.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2016г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20160115.pdf (76.2 KB)

Публикувано на 15.01.2016г.

Публикувана е версия 4.5.1. Отстранен е визуален дефект от версия 4.5.0.

Публикувано на 11.01.2016г.

Публикувана е версия 4.5.0. Основни пунктове в измененията са:

 • В Модул документи са направени подобрения във връзка с ускоряване и проследяване работата на продукта.
 • Добавена е функционалност за Запис във файл, Зареди нов от файл,Замени текущия от файл за Филтър по позиции, Изглед, Влияние,Въздействие.
 • При запис и зареждане на Класове документи, Влияния и Въздействия е добавена техника за асоцииране на Допълнителни полета в компоненти.
 • Допълнена е функционалността на модули Човешки ресурси, ТРЗ, Справки, Бланки.
 • Направени са промени във връзка с новата НПОПДОО.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
 • Публикувани са актуални данни за 2016 година по отношение на Работни и почивни дни, МОД, МРЗ, Проценти по дейности за ТЗПБ. Достъпни са чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_01_08.pdf (138.93 KB)

Публикувано на 08.01.2016г.

Индивидуална процедура за справка за извличане на Оборотна ведомост по синт. сметки по множество пакети. Инсталацията и ползването са аналогични на процедурата за Главна книга по синт. сметки по множество пакети.
Файл: OborotnaVedomost.zip (1.19 KB)

Публикувано на 26.10.2015г.

Публикувана е версия 1.102 на ПП Корона 2.

Отстранени са грешки при печат на бланки.

Публикувано на 26.10.2015г.

     Модул справки (Spravki.dll). Коригиран е модулът във връзка с отстранени грешки при печат на бланки чрез редактор.
Файл: Spravki.zip (443.72 KB)

Публикувано на 26.10.2015г.

Публикувана е версия 4.4.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Дадена е възможност за асоциация на елементите при зареждане на настройки за Вид документ.
 • Добавени са настройки по Видовете документи.
 • Дадена е възможност за Ръчно описание на Изгледи.
 • Дадена е възможност за асоциация на елементите при зареждане на Изчислителни модели в модул ТРЗ.
 • Включена е схема за трасиране на обработката на ведомостта в модул ТРЗ.
 • Коригирани са необходимите документи и годишното преизчисляване във връзка с включването на нови данъчни облекчения за 2015 г.
 • Включени са схеми за коригиране на метода на съхранение и зареждане на визуални настройки.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2015_10_23.pdf (124.76 KB)

Публикувано на 23.10.2015г.

Публикувана е версия 1.101 на ПП Корона 2.

С изменение в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015 г., (публикувано в ДВ, бр. 105 от 2014 г., - пар.42 от Закона за изменение и допълнение на ЗДДС) се въвеждат две нови данъчни облекчения за деца по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ. Облекченията могат да се ползват и чрез основния работодател при годишното уравняване на дохода по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ. Корекциите се състоят в:

 • Преименуването на досегашния вид Данъчно облекчение за деца на Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ.
 • Добавено е нов вид данъчно облекчение - Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ.
 • Добавена е нова колона в таблицата за годишно преизчисляване във връзка с Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ, която е достъпна в на необходимите места за справки и бланки.
С актуализацията, в папката UniPost се добавят нови бланки за издаване на служебни бележки за доходи (2015_sl_bel_period.rtf за доход при прекратяване на ТП и 2015_sl_bel_god.rtf при годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ).

Публикувано на 21.10.2015г.

Към модул Хонорари е публикувана нова бланка Сметка за изпл.суми за 2015 В сила от 01.10.2015г.. Може да бъде изтеглена чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет на продукта СКИПТЪР(i).
Публикацията е направена въз връзка с публикация на НАП от 18 Септември 2015 г.

Публикувано на 29.09.2015г.

Индивидуална процедура за справка и инструкция за извличане на Главна книга по синт. сметки по множество пакети.
Файл: GlavnaKniga.zip (90.47 KB)

Публикувано на 04.09.2015г.

Публикувана е версия 4.3.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Дадена е възможност за ускоряване на справките чрез Ръчно описана процедура.
 • Допълнена е функционалност за генерация на заявка към Униконс за промяна в опциите на лиценза от самия продукт.
 • Направена е промяна в схемата на автентикация на потребителите, така че системата да може да се ползва от домейн потребители.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2015_08_27.pdf (119.56 KB)

Публикувано на 27.08.2015г.

Публикувана е версия 4.2.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направени са промени в модул Документи по отношение на настройките на документите.
 • Направени са промени в модул Документи по отношение ускоряване на оперативната работа.
 • Има промени в модул Бланки по отношение на зареждане на описание от файл.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2015_07_31.pdf (94.14 KB)

Публикувано на 31.07.2015г.

Публикувана е версия 1.100 на ПП Корона 2.

Корекцията е във връзка с попълване на данни за справка Статистически отчет. При попълване се диференцират данните за лицата с договори по чл. 111 от КТ. В досега попълваните секции, тези лица са изключени. Добавени са нови таблици и в тримесечния и годишния отчет засягащи данните за лицата с договори по чл. 111 от КТ.

Публикувано на 15.07.2015г.

Публикувана е версия 4.1.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Дадена е възможност за зареждане на Множество лицензи в една инстанция на MS SQL SERVER.
 • Има промени в концепцията за Типове счетоводни състояния.
 • Има изменения в модули Бланки, Документи,Човешки ресурси.
 • Премахната е необходимостта от ръчно конфигуриране на MS SQL SERVER.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2015_06_24.pdf (121.16 KB)

Публикувано на 24.06.2015г.

Публикувана е ОТНОВО версия 1.99 на ПП Корона 2 и НОВА версия 1.47 на Модул НОИ.

Добавени са контроли свързани с данни за лица с код за вид осигурен 16 (СИРВ). Контролите засягат стойностите в поле Код за сумирано изчисляване на работното време (13), а именно:

 1. Когато в поле Вид осигурен (12) е попълнен код 16, тогава в двете позиции на поле Код за сумирано изчисляване на работното време (13) се попълва в позиция 1 стойност от 2 до 6, а в позиция 2 стойност от 1 до 6. При нарушен контрол се извежда съобщение “Некоректна стойност в поле Код за сумирано изчисляване на работното време (13)”.
 2. Некоректен запис е когато в поле Вид осигурен (12) е попълнен код 16, полето Код за сумирано изчисляване на работното време (13) е с еднакви (ненулеви) стойности в двете позиции и осигуряването започва през месеца (наличие на стойност в З1). При нарушен контрол се извежда съобщение “Некоректна стойност в поле Вид осигурен (12)”.
 3. За поле Код за сумирано изчисляване на работното време (13) стойността в позиция 1 трябва да е по-голяма или равна на стойността в позиция 2. При нарушен контрол се извежда съобщение “Некоректна стойност в поле Код за сумирано изчисляване на работното време (13)”.

Публикувано на 08.06.2015г.

     Безплатен модул за подготовка на данни към НАП и НОИ - Декларация 1, Декларация 3, Декларация 6, Регистрация на трудови договори, По наредбата за обезщетенията. Версия 1.47.
Файл: NOI2000.zip (3.11 MB)

Публикувано на 08.06.2015г.