Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, ресторантьорска дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.
Вижте кратката анотация на продукта и ценовия калкулатор. Свалете си демонстрационна версия.Актуално

     Безплатен модул за подготовка на данни към НАП и НОИ - Декларация 1, Декларация 3, Декларация 6, Регистрация на трудови договори, По наредбата за обезщетенията. Версия 1.41.
Файл: NOI2000.zip (2.9 MB)

Публикувано на 11.04.2014г.

Публикувана е версия 3.16.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Дадена е възможност за индивидуално ПРИКЛЮЧВАНЕ (ограничаване на редакции до дата) на счетоводни сметки.
 • Добавени са настройки по номерациите в документите с цел ползване на типове номерации с Месечна и Годишна инициализация.
 • Добавена е функционалност в помощ на настройчика за ТРАСИРАНЕ работата на документите
 • Добавен е Допълнителен филтър в оглед на документ, с цел извадки по условия върху номенклатури (в частност сметкоплан) и стойности в контировките
 • Общи и нормативни изменения в модули Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Добавена е функционалност при генерацията и локализацията на данни в номенклатурите чрез XML за директен импорт и за локализация на групите в йерархията чрез пълно наименование.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_04_10.pdf (151.18 KB)

Публикувано на 10.04.2014г.

Синтаксис на извикванията на функционалност чрез бланка.
Файл: Actions.doc (33.5 KB)

Публикувано на 08.04.2014г.

Публикувана версия 1.95 на ПП Корона 2 и версия 1.41 на Модул НОИ.

Измененията са следните:

 • За данни свързани с наредбата за обезщетенията, са направени корекции в текстове на Придружителното писмо и Опис на документите. Добавени са и 2 нови кода за приложени документа - 20 - Копие от съдебното решение за осиновяване - за самоосигуряващо се лице и 21 - Копие от акта за предаване на детето за осиновяване - за самоосигуряващо се лице.
 • Коригирани са грешки при печат на протокол за Декларация 6, ако месец е 13 (самоосигуряващи се).
 • Във връзка с ДВ, бр. 30 от 01.04.2014 г., в който е публикувано изменение в НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА е коригирана стандартната номенклатура Основания на договора. Основанието „02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ“ се заменя с „02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или по чл. 68, ал. 6 КТ“. Добавя се ново основание за сключване на ТД - „16 - трудов договор по чл. 233б КТ“.Изтеглете актуална версия Корона 2 1.95 и модул НОИ2000 1.41

Публикувано на 07.04.2014г.

Публикувана е версия 1.94 на ПП Корона 2.

Игнорирано е въздействието на личните осигурителни вноски и данъка върху социалните разходи при изчисляване на полето Нетно възнаграждение.

Публикувано на 20.03.2014г.

Дадена е възможност за БЕЗПЛАТНО включване на модули в лицензи.

Целта е потребителите да имат възможност да се запознаят с тях при ограничен режим на работа без да заплащат за това.
Друга цел която се постига с това е предоставяне на готови модели за работа, които към настоящия момент се ползват частично. Например модел, който включва елементи от модул Счетоводство и Материални, левови и валутни ресурси да може да се предостави за ползване без модул Материални, левови и валутни ресурси, но без да се игнорират направените в модела настройки.

На практика, за повечето модули е добавена възможност да се посочат минимални количествени опции, които не формират цена. Стойностите на безплатните опции са:

 • Модул - "Счетоводство" - Брой счетоводни документи годишно - 50
 • Модул - "Материални, левови и валутни ресурси" - Брой ресурсни документи годишно - 50
 • Модул - "Процеси" - Брой етапи годишно - 50
 • Модул - "Сервитьор" - Брой сметки годишно - 50
 • Модул - "Хонорари" - Брой хонорари годишно - 60
 • Модул - "Човешки ресурси" - Брой едновременно активни договори - 5

Публикувано на 17.03.2014г.

Публикувана е версия 3.15.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направени са корекции по модул ТРЗ с цел групирана визуализация на данните.
 • Редица допълнения и изменения в модул Документи, Човешки ресурси, Дълготрайни активи и др.
 • Добавена е нова функционалност за администриране на системата.
 • Отстранени са грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_03_10.pdf (116.92 KB)

Публикувано на 10.03.2014г.

Предлагаме примерно описание на справка по параграфи за 2014г.
Файл: Paragrafi_2014.ini (3.54 KB)

Публикувано на 10.03.2014г.

Публикувана е версия 1.93 на ПП Корона 2.

Измененията засягат подготовката на бюджетни платежни нареждания във връзка с отпадането на единната сметка.
След обновяване, в меню Операции се добавя нова точка Печат на БПН 2014. Необходимо е да се нанесат корекции в настройките, свързани с номерата на банковите сметки за отделните видове плащания.

Публикувано на 05.03.2014г.

Публикувана версия 2.10 на ПП АДАКТА.

Измененията са следните:

 • Коригирани са процедурите по изчисляване на състояние, хронологии и попълване на данъчен амортизационен план по документи. Измененията засягат отписани от данъчен план активи, за които, чрез документ за Промяна на отчетна, остатъчна и данъчна амортизируема стойност е добавена нова данъчна амортизируема стойност и е стартирано наново начисляването на амортизации.
 • Коригиран е проблем при работа с прозорец Конфигурация. Проблемът се е състоял в нежелателно изтриване на редове от таблицата с фирми.


Изтеглете актуална версия АДАКТА 2.10

Публикувано на 24.02.2014г.

Публикувана е версия 1.10 на ПП АВТОПАРК.

Коригиран е проблем при работа с прозорец Конфигурация. Проблемът се е състоял в нежелателно изтриване на редове от таблицата с фирми.
Изтеглете актуална версияАВТОПАРК 1.10 update

Публикувано на 24.02.2014г.

Публикувана е версия 1.62 на ПП Х-МЕНИДЖЪР.

Коригиран е проблем при работа с прозорец Конфигурация. Проблемът се е състоял в нежелателно изтриване на редове от таблицата с фирми.
Изтеглете актуална версияХ-МЕНИДЖЪР 1.62 update

Публикувано на 24.02.2014г.

Отново е публикувана версия 1.92 на ПП Корона 2 и НОВА версия 1.40 на Модул НОИ.

Измененията засягат само модул НОИ и са следните:

 • За Декларация 6, при изпращане на данни към носител се премахват кавичките от текстовите полета.
 • Коригиран е проблем при работа с прозорец Конфигурация. Проблемът се е състоял в нежелателно изтриване на редове от таблицата с фирми.

Публикувано на 24.02.2014г.

Публикувана е версия 1.92 на ПП Корона 2.

При подготовка на данни за НОИ, Декларация 6 е добавен нов вид плащане Осигурителни вноски по чл.9 ал.3 т.1,2,5 от КСО. Когато е избран този вид плащане, към модул НОИ се подготвят данни от ведомостта само за лица с вид осигурен с кодове 18, 27. Коригирана е схемата за подготовка на данни при вид плащане Осигурителни вноски - изключени са данните за лица с кодове 18, 27 за вид осигурен.

Публикувано на 18.02.2014г.

Публикувана е версия 1.61 на ПП Х-МЕНИДЖЪР.

Направена е корекция при печат на стандартната бланка за Фактури, Дебитни и Кредитни известия. Корекцията се състои в начина на визуализация на % ДДС. Ако типът сделка е 51 или 52 (Продажба по чл. 163а от ЗДДС) и %ДДС е НУЛА, в бланката няма да се визуализира НИКАКВА СТОЙНОСТ, т.е. ще бъде празен низ.

Публикувано на 31.01.2014г.

Отново е публикувана е версия 1.91 на ПП Корона 2 и НОВА версия 1.39 на Модул НОИ.

Променена е бланката Протокол по приложение 5 към чл. 6 ал. 6 на Наредба H-8 от 29 декември 2005 г.

Публикувано на 22.01.2014г.

Публикувана е версия 3.14.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направени са необходимите корекции по модул ТРЗ във връзка с нормативните изменения валидни от 01.01.2014г.
 • Направени са необходимите корекции по модул ДДС във връзка с нормативните изменения валидни от 01.01.2014г.
 • Развита е функционалността Изтегляне от интернет, като е дадена възможност за изтегляне на справки и данни в основна информация (МРЗ, МОД ...).
 • Редица допълнения и изменения в модул Документи, Справки, Бланки
 • Добавена е нова функционалност за администриране на системата.
 • Отстранени са грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2014_01_20.pdf (120.3 KB)

Публикувано на 20.01.2014г.

Публикувана версия 1.76 на ПП Скиптър.
Направени са промени във връзка с изменения на ЗДДС и ПП на ЗДДС валидни от 01.01.2014.
Техническите изменения се изразяват в добавяне на нови типове сделки, видове документи, схема на попълване и контрол на дневници и декларации по ЗДДС.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Изтеглете актуална версия Скиптър 1.76 update (4.16 MB)

Файл: S20140117.pdf (98.8 KB)

Публикувано на 17.01.2014г.

Публикувана е версия 1.60 на ПП Х-МЕНИДЖЪР.
Направени са промени във връзка с изменения на ЗДДС и ПП на ЗДДС валидни от 01.01.2014.
Техническите изменения се изразяват в добавяне на нови типове сделки, видове документи, схема на попълване и контрол на дневници и декларации по ЗДДС. За повече подробности се запознайте с измененията публикувани към ПП Скиптър версия 1.76.

Публикувано на 17.01.2014г.

Публикувана е версия 1.91 на ПП Корона 2 и версия 1.38 на Модул НОИ.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2014г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20140114.pdf (74.59 KB)

Публикувано на 14.01.2014г.

Публикуванa e нова версия 1.13 от 14.01.2014 на продукта.

Направени са необходимите корекции при попълване и запис на файл на данни за Справка по чл.73 от ЗДДФЛ във връзка с промените за 2013 година публикувани в сайта на НАП ( http://nap.bg/document?id=4356 ).


Униконс обявява, че продуктът няма да се поддържа повече и при следващи нормативни промени няма да бъдат предоставени нови версии.
На клиенти, които го ползват и са в абонаментна поддръжка се предлага замяната му с модул Хонорари на ПП СКИПТЪР(i).

Публикувано на 14.01.2014г.

Публикувана е версия 3.13.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Възстановена е схемата за изчисляване на поле 16.7 - Отработени часове при подготовка на данни за Декларация 1 от версия 3.11.0.
 • Направени са корекции при попълване и запис на файл на данни за Справка по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Редица допълнения и изменения в модул Документи свързани с ускорение при добавяне и редакция на документи, генерация на документи чрез XML, настройки на компоненти от класове Данни за фактура и ДДС информация.
 • Добавена е функционалност за запис на резултати от модул Бланки в PDF формат.
 • Отстранени са грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2013_12_14.pdf (234.38 KB)

Публикувано на 14.12.2013г.

Публикувана е версия 1.90 на ПП Корона 2.

Възстановена е схемата за изчисляване на поле 16.7 - Отработени часове при подготовка на данни за Декларация 1 от версия 1.88. Промяната се състои в това, че към отработените дни и дните в отпуск НЕ се добавят дните по чл.40 преди умножението с часовете по договор.

Публикувано на 29.11.2013г.

Публикувана е версия 3.12.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направени са допълнения към модули Човешки ресурси, ТРЗ, Сметкоплан, Документи, Администраторски инструменти, Бланки.
 • Включено е описание в помощния файл на модул ДДС.
 • Отстранени са грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2013_11_18.pdf (103.7 KB)

Публикувано на 18.11.2013г.

Променена е функционалността на ЦЕНОВИЯ КАЛКУЛАТОР за Стандартен лиценз на продукта СКИПТЪР(i). Полето Базова цена за модулите е заменено с Цена на модула. Ако даден модул е включен (маркирана е отметката), то при всяка промяна на опциите му ще се променя и цената. Цената ще се променя и при промяна на Общите опции, ако те влияят на ценообразуването на съответния модул. Крайната цена на лиценза се получава като сбор от цените на отделните модули.
Възможно е да се появят разлики в цените по новата методика в рамките на 1-2 лева при някой лицензи.

Публикувано на 15.11.2013г.

Временно прекратяваме възможността за обновяване на продукта Корона 2.

Във връзка с измененията направени във версия 1.89, възниква проблем при подаване на данни за ДЕКЛАРАЦИЯ 1 за лица осигурени на минимален осигурителен праг и имащи дни болнични за сметка на работодателя (по чл. 40, ал.5 от КСО). В момента водим кореспонденция с НАП за уточняване на начина на изчисляване на полето Отработени часове (16.7) при наличие на стойност в поле Дни във временна нетрудоспособност с изплатено възнаграждение от работодателя (16.A). След окончателно изясняване на ситуацията ще възстановим достъпа за ъпдейт на продукта.

Публикувано на 11.11.2013г.

Публикувана е версия 3.11.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавена е функционалност, чрез която може динамично да се сменят филтрите по групи за компонентите, които имат такава настройка.
 • Разширени са възможностите при описание на Изгледи.
 • Добавена е функционалност за изтегляне на елементи от интернет. Предназначена е за изтегляне на елементи, създадени и поддържани от разработчика на системата и негови партньори.
 • Дадена е възможност за изключване на автоматичните ъпдейти на програмата (функционалност от версия 3.8.0).
 • В Настройката на изчислителните модели, при описание на формули и контроли е добавена функционалност за извличане на Стойности от потребителски структури.
 • Други промени и отстранени проблеми.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2013_10_21.pdf (100.9 KB)

Публикувано на 21.10.2013г.

Публикувана е версия 1.89 на ПП Корона 2.
Коригирана е схемата за изчисляване на поле 16.7 - Отработени часове при подготовка на данни за Декларация 1. Промяната се състои в това, че към отработените дни и дните в отпуск са добавени и дните по чл.40 преди умножението с часовете по договор.

Публикувано на 21.10.2013г.

УТОЧНЕНИЕ: Във връзка с новата редакция на чл.65, ал.12 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г., прaвим следното уточнение по текста от 25.09.2013г. :

В данните за Видове доход по граждански договор (Информация/Основни информация/Видове доход по граждански договор), ДА НЕ СЕ НУЛИРАТ СТОЙНОСТИТЕ В КОЛОНА % РАЗХОДИ.

Публикувано на 02.10.2013г.

Публикувана е версия 3.10.0. Основни пунктове в измененията са:

 • За компоненти от класове Контрагент и Обект добавена настройка Допълнителни видими полета.
 • Направени промени при активиране на събития от типа При промяна на ... за всички списъчни компоненти .
 • Коригирана е схемата за изчисляване на проценти и кодове свързани с Видове доход по граждански договор.
 • Дадена е възможност за покупка на ОГРАНИЧЕН ЛИЦЕНЗ за ползване на СКИПТЪР(i).
 • Актуализиран е помощният файл, като са добавени описания за редица прозорци. Коригирани са и описанията във връзка с промените в продукта.
 • Други промени и отстранени проблеми.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2013_09_30.pdf (71.17 KB)

Публикувано на 30.09.2013г.